Ispitivanje gubitaka vode

Ispitivanje gubitaka vode – detekciju curenja možemo vrštiti na:

» Cevovodima pod pritiskom
pomoću digitalnog korelatora za detekciju curenja Correlux P-1 koji radi na sledećem principu:
Voda prilikom curenja pod pritiskom stvara zvuk koji unutar cevi putuje u oba smera. Ovaj zvuk se registruje pomoću dva senzora (piezo-mikrofon, hidrofon) koji su povezani za cevovod (npr. ventil ili hidrant) i prenose ga do korelatora. Correlux P-1 upoređuje oba signala i izračunava tačnu udaljenost mesta curenja na osnovu kašnjenja signala, udaljenosti senzora i brzine zvuka.

» Gravitacionim cevovodima
pomoću elektro scan uređaja – FELL-41 (Focused Electrode Leak Locator) koji predstavlja tehnološku inovaciju u ovoj oblasti.

  • Primenjuje se na svim ne-metalnim cevima
  • Detektuje i locira sve tipove potencijalnog curenja kako na cevima tako i na spojevima
  • Određuje koliko je oštećenje cevi
  • Razlikuje strukturalna oštećenja (na cevima) i oštećenja na spojevima

Elektro scan uređaj – FELL-41 (Focused  Electrode Leak Locator)Princip rada:
Electo-scan cevovoda vrši se puštanjem električnog napona između elektrode fiksirane na površini (npr. metalna šipka uronjena u zemlju) i elektrode u cevi (sonde) prilikom njenog prolaska kroz cev. Na taj način se meri promena struje kroz zid cevi. Povećanje struje javlja se na mestima gde postoji oštećenje. Što je oštećenje veće to je i promena struje veća.

 

Ispitivanje gubitaka vode

Permaline CIPP postupak