TRETMAN OTPADA

Obrada/tretman tečnog i čvrstog otpada

Postrojenja za tretman zauljenog otpadnog materijala procesom separacije dekanter centrifugom i inertizacije solidifikacijom u potpunosti se baziraju na iskorišćavanju vrednih sastojaka otpada u materijalne ili energetske svrhe minimizirajući tako i količinu i stepen inertnosti nužno odlaganog materijala.

Kapacitet postrojenja zavisi od karakteristika ulaznog materijala, odnosno sadržaja sedimenata, a u proseku se kreće od 7-11 m3/h mulja, odnosno 1-3 t/h zauljene zemlje. Zbog visoke gustine, viskoziteta i ostalih karakteristika teških ugljovodoničnih ostataka koji se obrađuju, potrebno je redovno održavanje opreme, kao i odgovarajuća priprema opreme pre svakog starta procesa.

Postrojenje je projektovano i namenjeno za separaciju zauljenog materijala, mešavine ulja i vode ili čistog ulja, od čvrstog dela (sedimenta) i prevođenja sedimenta u inertno stanje.

Opis procesa:

Proces tretiranja zauljenog otpadnog materijala može se podeliti u nekoliko faza. Ukoliko se tretira tečni otpad (naftni mulj) proces se odvija u fazama od I do IV, a ukoliko se tretira zauljena zemlja ide se direktno na fazu IV.
Odabranom tehnologijom prerade na izlazu iz postrojenja dobija se solidifikovani prah koji ima karakter neopasnog otpada.

PRVA FAZA – prihvat materijala u rezervoare

Obzirom na mobilni karakter postrojenja ova faza procesa je izvedena tako da se prihvaćeni otpadni zauljeni materijal direktno iz autocisterne ispumpava u rezervoare. Rezervoari su ukupnog kapaciteta 150 m3. U rezervoarima se materijal greje parom i održava radna temperatura od 40-70 oC. Zagrejani materijal je lakši za separaciju i ne zadržava se u rezervoarima i instalaciji.

DRUGA FAZA – Priprema materijala

U ovoj fazi procesa otpadni zauljeni materijal se dodatno homogenizuje mešanjem i eventualno se zagreva. Zagrevanje se vrši ukoliko materijal sadrži veće količine dugolančanih parafinskih ugljovodonika. Proces se odvija u posudi za homogenizaciju i grubo filtriranje (RO-RO boks). Transport materijala u ovoj fazi omogućava se preko para napojnih pumpi centrifuge.

TREĆA FAZA – Separacija na dekanter centrifugi

Uz pomoć dekanter centrifuge iz zauljenog materijala se odvajaju čvrste čestice, sediment. Radi efikasnosti separacije vrši se kontinualna kontrola kvaliteta ulaznog materijala, s obzirom na sadržaj sedimenta i tip ugljovodonika prisutnog u materijalu.

Radi što kvalitetnije separacije reguliše se broj obrtaja centrifuge. Na izlazu iz centrifuge dobija se:

  • tečna uljna faza koja se sistemom cevovoda vodi u rezervoar zauljene vode, odakle se prepumpava u slop sistem rafinerije,
  • čvrsta faza, sediment, koja se pužnim transporterima transportuje dalje na obradu, odnosno solidifikaciju.

ČETVRTA FAZA - Solidifikacija

Bilo da se radi o ugušćenom sedimentu od prerade tečnog otpada (naftnog mulja) ili da se radi o preradi zauljene zemlje, materijal se preko transportera ubacuje u reaktor (mešalicu) sa jedne strane, dok se sa druge istovremeno ubacuje CaO.
Mešalica radi na principu mehanički oformljenog fluidizovanog sloja.

Opisanim postupkom opasan otpad prelazi u neopasan.

Produkt ove reakcije – solidifikat, transportuje se dalje u prihvatni kontejner, gde se reakcija solidifikacije i konačno završava.
Solidifikat je praktično suv materijal (sipak prah, slabog mirisa, svetlo sive do smeđe boje) i ukoliko je u obradi bila ravnotežna količina organskug otpada (uljna frakcija), tada solidifikat ima izrazito hidrofobna svojstva.

Solidifikovani prah se u praksi može koristiti za različite namene: u proizvodnji betona, asfalta, asfaltnih baza, za briketiranje, kao pokrivka na deponijama komunalnog otpada, kao dodatak čvrstim gorivima itd.

Slike postrojenja:

Tretman otpada Postrojenje za tretman otpada Prerada otpada